Om projektet

Oskarshamns kommun kommer under läsåren 2012-2014 tillsammans med Västervik, Kalmar och Nybro kommun att genomföra ett projekt i grundskolan för pedagoger – detta är ett utvecklingsprojekt i skolan som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet kommer att utbilda pedagoger från en pilotskola i varje berörd kommun.

Projektet är en fortsättning av det arbete som redan pågår i Oskarshamn kommuns förskolor, projektet ”Energi i skolan”. Detta syftar till att fortbilda pedagoger och ge ett höjt intresse för naturvetenskap och teknik genom att föra in science center-pedagogik i undervisningen.

Projektet ”Tekniklyft i grundskolan” kommer att resultera i en metodbok med tydliga kopplingar till läroplanens mål och kursplaner för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik. De långsiktiga målen är att öka intresset för naturvetenskap och teknik och därigenom generera fler sökande till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar inom dessa områden och därmed öka regionens tillgång på kompetent arbetskraft.

 

Projektmålen, genomförda vid projektslut juni 2014

  • Projektet ska pröva och utveckla en för skolan ny interaktiv metodik som i väsentlig grad ska höja den pedagogiska kompetensen inom N/T hos pedagogerna inom grundskolan.
  • Projektet använder sig av Science Center-pedagogik, vilket innebär att teori kombineras med praktiska moment, t.ex. laborationer och konstruktioner. I projektet används X-MOBILen, en mobil enhet som lastas med material, experiment och undervisningsmodeller för att skapa förståelse och höja kompetensen inom naturvetenskap och teknik hos pedagoger inom grundskolan år F-6.
  • Lärdomar och erfarenheter ska spridas till övriga kommuner i länet under senare delen och efter projektets slut, liksom till andra intressenter såsom Skolverket, Universitet/högskolor (lärarutbildningar) .
  • I all planering av olika aktiviteter inom projektet, och framför allt i arbetet med att utveckla den nya metodiken, ska genus och jämställdhet med särskilt fokus på unga flickor, vara en aktuell och viktigt fråga.
  • I all planering av olika aktiviteter inom projektet, och särskilt i arbetet med att utveckla den nya metodiken, ska tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar, vara en aktuell och viktig fråga.

De övergripande, långsiktiga målen är:

  • Projektet ska utveckla lärarrollen och det pedagogiska förhållningssättet hos pedagoger och övrig personal med pedagogiska uppgifter inom skolan. Detta innefattar ett särskilt fokus på att skapa ett ökat intresse och djupare kunskaper inom naturvetenskap och teknik.
  • Med tillgång till interaktiva och mera effektiva undervisningsmetoder ska pedagogerna överföra kunskaper, men framförallt skapa nyfikenhet och därmed ett betydligt större intresse hos eleverna för frågeställningar inom naturvetenskap och teknik.
  • Genom att fler ungdomar väljer tekniska studier underlättas rekryteringen av personal till företagen i regionen. Dessa tillförs då strategiskt viktig kompetens vilken stärker konkurrenskraften och stimulerar olika förnyelseprocesser.
  • Projektet syftar särskilt till att stimulera och därmed öka unga flickors intresse för N/T. Hos unga flickor finns ofta en stor potential att utveckla kompetens inom N/T. Genom att öka unga flickors intressen för N/T på ett tidigt stadium kan framtida arbetsliv bli mera jämställt.
  • Bättre kunskaper och ett utökat intresse hos elever för N/T bör generera fler sökande till motsvarande gymnasieutbildningar och även till högre studier på universitets- och högskolenivå.

I arbetet med att utveckla den nya metodiken ska jämställdheten hela tiden vara en levande och aktuell fråga som ska beaktas vid planering och genomförande av projektets aktiviteter.

I projektet finns en vald styrgrupp som består av representanter från pilotkommunerna, förvaltningschefer, näringslivet, Regionförbundet, Linnéuniversitetet, Skolverket, Projektledare, Metodansvarig och SC-pedagog.

Styrgruppens uppgift är att hjälpa projektledaren att lösa problem som kan uppstå, följa och stötta projektet och att vara ett konstruktivt bollplank.

Projektledaren ansvarar för den löpande verksamheten.

 

Pilotskolorna för genomförandet av projektet:

Oskarshamn – Norra skolan och Saltviksskolan

Västervik – Lidhemsskolan

Kalmar – Rinkabyholmsskolan

Nybro – Hanemålaskolan